Kancelaria Notarialna Łucja Brońska-Fyda Notariusz

Idź do spisu treści

Menu główne

ŁUCJA BROŃSKA-FYDA NOTARIUSZ
ul. Jagiellońska 12/6
33-300 Nowy Sącz
tel/fax: 18 449 03 33
tel kom:
www.notariusz-nowysacz.pl
notariusz.fyda@wp.pl


 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

 • sporządza poświadczenia:

               własnoręczności podpisu,
               zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
               daty okazania dokumentu,
               pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

 • doręcza oświadczenia,

 • spisuje protokoły,

 • sporządza protesty weksli i czeków,

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego